close
Kalendář

PVČ - o oboru

Pedagogika volného času

... je bakalářský studijní obor (v prezenční nebo kombinované formě) určený pro budoucí mimoškolní pedagogy. Studium je založeno na dvou pilířích, a to na základních pedagogických a psychologických disciplínách a na aplikačních předmětech. V první oblasti je důraz kladen na pochopení základních pojmů a vztahů v oblasti obecné pedagogiky, dějin výchovy, obecné, vývojové, sociální a pedagogické psychologie. V druhé oblasti jsou studenti vedeni k rozvoji jejich motivace v oboru, k rozvoji dovedností a klíčových pedagogických kompetencí v prožitkové pedagogice, outdoorové pedagogice, environmentální výchově a osobnostní a sociální výchově.

V průběhu studia studenti vykonávají praxi v různých typech volnočasových organizací, jako jsou domy dětí a mládeže, informační centra mládeže, nízkoprahové kluby, střediska ekologické výchovy, spolky, školní družiny a kluby, outdoorové a teambuildingové společnosti a další typy subjektů. Studenti také ve spolupráci se svým tutorem praxe připravují samostatné projekty, jako jsou adaptační kurzy pro základní a střední školy či kurzy zaměřené na výměnu zkušeností se studenty nižších ročníků svého oboru.

Obor klade velký důraz na spolupráci studentů uvnitř ročníku a mezi ročníky. Studenti jsou motivováni k přípravě společných projektů a vzájemnému sdílení a reflexi získaných zkušeností.

Po ukončení studia bude absolvent schopen:

 • připravit, vést a hodnotit výchovně vzdělávací programy (kurzy, tábory, kroužky, výukové programy atd.) v různých volnočasových oblastech, zahrnujících práci ve školních družinách, domovech dětí a mládeže, spolcích, střediskách ekologické výchovy, firmách nabízejících teambuildingové programy a dalších typech organizací,
 • aplikovat ve své práci teoretické poznatky z psychologie i různých oblastí pedagogiky (např. outdoorová a prožitková pedagogika, dramatická výchova, environmentální výchova, výtvarná výchova, sportovní příprava atd.),
 • vést menší pracovní týmy a dodržovat platný právní rámec relevantní pro volnočasovou činnost.

Pro dosažení těchto cílů absolvent získá:

 • znalosti v oblasti pedagogiky, vzdělávání a výchovy, pochopení důležitosti mezioborového chápání oboru;
 • znalosti v oblasti psychologie osobnosti, obecné, vývojové, sociální a pedagogické psychologie, skupinové dynamiky, vedení malých skupin;
 • základní orientaci ve filosofických východiscích a problémech moderní společnosti;
 • teoretické znalosti i dovednosti v oblasti prožitkové pedagogiky (dobrodružná výchova), práce s hrami, tvorby a úpravy her, dramaturgických zásad sestavování programů;
 • praktické dovednosti v oblasti primární prevence rizikového chování;
 • teoretické znalosti i dovednosti některého ze specifických směrů mimoškolního vzdělávání: environmentální výchova, dramatická výchova, multikulturní výchova, hudební výchova, rozvoj estetického vnímání a výtvarné tvořivosti, organizace sportovních aktivit;
 • základní znalosti a dovednosti potřebné pro analýzu výchovně-vzdělávacího programu a vyhodnocení jeho účinnosti;
 • základní orientaci v právním rámci organizace mimoškolní činnosti;
 • základní orientaci v problematice managementu, marketingu a fundraisingu středisek organizujících mimoškolní vzdělávání a výchovu.

Získané vzdělání může absolvent uplatnit v následujících typech organizací:

 • střediska volného času,
 • střediska ekologické výchovy,
 • nevládní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží,
 • střediska nabízející programy pro využití volného času dospělých,
 • organizace nabízející rozvoj týmu a pracovních kolektivů,
 • základní školy - vedoucí školních družin a školních klubů.